Grudzień to zdecydowanie miesiąc pełen wydatków: prezenty, przygotowanie świąt itp., dlatego pomyśleliśmy, że to dobry moment na konkurs, dzięki któremu będziecie mogli podratować domowy budżet. Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym główną nagrodą jest zwrot za koralikowe zakupy w naszym sklepie. Co zrobić aby zawalczyć o zwycięstwo? To banalnie łatwe:

 • Zrób zdjęcie otrzymanego od nas pudełka z zamówionym produktami, w ładnej świątecznej aranżacji (ważne, żeby przynajmniej część produktów znajdowała się w oryginalnych opakowaniach, tak jak na poniższym zdjęciu).
 • Wrzuć je na Facebooka lub Instagrama najpóźniej do 20.12.2017 i oznacz nasz profil @korallo – wszystko o tworzeniu biżuterii lub użyj #lubiębłyskotki
 • Krótko uzasadnij dlaczego lubisz robić u nas zakupy

I to wszystko. Potem pozostaje już tylko poczekać aż wybierzemy i ogłosimy zwycięzców.

Autor najładniejszego – naszym zdaniem – zdjęcia i opisu otrzyma od nas zwrot za ostatnie zakupy w naszym sklepie.

Mamy nadzieję, że taki prezent będzie przyjemnym zakończeniem 2017 roku 🙂

Powodzenia 😀

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

Konkurs na instagramie

REGULAMIN Konkursu  “Zwrot za koralikowe zakupy”

POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Organizatorem konkursu „Zwrot za koralikowe zakupy”” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska „sklep Korallo” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 3. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Zwrot za koralikowe zakupy”.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora.
 6. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody w przypadku wygranej.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook i Instagram. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook i Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

NAGRODY I GŁOSOWANIE

 1. Prace można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu tj. do 20.12.2017r do godziny 23.59.
 2. Opublikowane komentarze będą podlegały ocenie jury złożonego z pracowników sklepu Korallo.pl
 3. Autor pracy, która zostanie wybrana, otrzyma zwrot za ostatnie zakupy w sklepie Korallo.pl
 4. W rozumieniu regulaminu, „ostatnie zakupy” jest to ostatnie zamówienie, złożone przez uczestnika konkursu, ze statusem „zrealizowane„, które widnieje w systemie sprzedażowym sklepu Korallo.

ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać w terminie od 8.12.2017r od godziny 13.00, do 20.12.2017r do godziny 23.59 .
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wymienionych poniżej warunków: a) zrobienie zdjęcia zakupów zrobionych w sklepie Korallo b) opublikowanie zdjęcia w portalu Facebook lub Instagram i oznaczenie sklepu poprzez znacznik @Korallo – wszystko o tworzeniu biżuterii lub #lubiębłyskotki
 3. Konkursowa fotografia musi przedstawiać produkty zamówione ze sklepu Korallo.
 4. Wskazane jest, aby produkty na zdjęciu, przynajmniej w części, znajdowały się w swoich oryginalnych opakowaniach (np. Woreczkach strunowych).
 5. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z danymi opisanymi w punkcie 6.
 7. Wyniki konkursu będą opublikowane 21.12.2017 do godziny 16.00.
 8. Jury powołane przez organizatora wybierze pracę, której autor spełnił wszystkie wymienione w punkcie 3 regulaminu.
 9. Organizator ma prawo do wybrania więcej niż 1 pracy konkursowej.
 10. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 11. Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie i majątkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.
 12. Organizator ma prawo odrzucić prace zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec korallo.pl.
 13. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 4. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.