Jak zawsze w sierpniu Korallo obchodzi swoje urodziny. W tym roku mija 16 lat od powstania sklepu. Chcielibyśmy z tej okazji wyprawić huczną imprezę urodzinową i zaprosić na nią wszystkie nasze klientki. A skoro impreza, to wiadomo trzeba się na nią odpowiednio wystroić. I dlatego tematem naszego konkursu jest biżuteria, którą byś założyła na naszą urodzinową imprezę.

Szczegóły znajdziesz w poniższym regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU  “Biżuteria na 16 urodziny Korallo”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Biżuteria na 16 urodziny Korallo” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Zadaniem Organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane zwycięzcy będą udostępnione firmie kurierskiej DPD w celu realizacji procesu wysyłki nagrody.
 7. Dane będą przechowywane i mogą być przetwarzane przez czas prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 9. Uczestnik w każdej chwili może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

II. ZASADY KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe (zwane inaczej tematem konkursu) polega na stworzeniu biżuterii wykonanej w dowolnej technice rękodzielniczej. Praca musi być zgodna z tematem – Biżuteria na 16 urodziny Korallo. Zapraszamy Cię na urodzinową imprezę, jaką biżuterię założysz? Nawiązania do tematu mogą być dowolne, jednak łatwe do odczytania.
 2. Komplet biżuterii, np. kolczyki i bransoletka – jeśli ukazany jest na jednym zdjęciu, uważany jest za jedną pracę.
 3. Do konkursu można zgłosić jedynie pracę, która powstała po ogłoszeniu zasad konkursu i została wykonana specjalnie na konkurs „Biżuteria na 16 urodziny Korallo”.

III. NAGRODY 

 1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody:

I miejsce – bon o wartość  150zł, do wykorzystania w sklepie internetowym korallo.pl, zestaw gadżetów oraz RABAT -15%,

II miejsce – bon o wartość  100zł, do wykorzystania w sklepie internetowym korallo.pl, zestaw gadżetów oraz RABAT -15%,

III miejsce – bon o wartość  50zł, do wykorzystania w sklepie internetowym korallo.pl, zestaw gadżetów oraz RABAT -15%, 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień.

3. Zwycięzca zostanie wybrany przez Jury Wewnętrzne, złożone z pracowników sklepu Korallo.

4. Oceniane będą przede wszystkim: staranność wykonania oraz zgodność pracy z tematem.

5. Rabat będący częścią nagrody jest indywidualny i ma postać kodu. Jest wielokrotnego użytku, ważny rok od daty wystawienia. Obowiązuje na produkty nieprzecenione. Rabat nie łączy się z innymi rabatami.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać w terminie od 05.08.2020 do 24.08.2020 do godz. 11.00.
 2. Galeria konkursowa prac zostanie opublikowana na stronie korallo.pl/blog oraz na profilu sklepu na portalu Facebook, w dniu 26.08.2020 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie korallo.pl/blog oraz na profilu sklepu na portalu Facebook, w dniu 28.08.2020 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie biżuterii zgodnej z tematem konkursu i przesłanie jej minimum jednego zdjęcia na adres konkurs@korallo.pl. Zdjęcie musi spełniać warunki opisane w punkcie V.
 5. Wraz z fotografią prosimy o przesłanie IMIENIA, NAZWISKA oraz krótkiego opisu swojej pracy. Zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem autora.
 6. Jeśli praca została wykonana na podstawie tutorialu, Uczestnik powinien podać w zgłoszeniu autora tutorialu.
 7. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac. Każda praca powinna być odpowiednio podpisana.
 8. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że wykonana przez niego praca została przygotowana specjalnie na konkurs „Biżuteria na 16 urodziny Korallo” oraz nie była wykorzystana w innym konkursie, bądź opublikowana w Internecie przed datą publikacji galerii konkursowej na stronie i profilu Facebook Organizatora.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na dowolną obróbkę graficzną fotografii przez Organizatora, w celu przygotowania do publikacji.
 10. Zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika konkursu na stronie www Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas ew. wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 12. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 13. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie.
 14. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z danymi opisanymi w punkcie 5.
 15. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ

 1. Fotografia biżuterii MUSI mieć format KWADRATU (najlepiej o wymiarach 1080×1080 px) i być nie większa niż 25 MB.
 2. Praca musi być umieszczona na w miarę jednolitym tle. Oznacza to takie tło, które nie będzie rozpraszało uwagi lub utrudniało zobaczenie pracy konkursowej.
 3. Praca nie może być zaprezentowana na modelu/modelce.
 4. Fotografia musi ukazywać całą pracę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia pracy do konkursu w przypadku złej jakości zdjęcia lub zdjęcia na podstawie którego nie można w pełni ocenić pracy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 4. Portal Facebook nie jest organizatorem konkursu, ani w żaden sposób nie sponsoruje tego konkursu.