POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj torbę podróżną na koraliki” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska „sklep Korallo” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „organizatorem”.
 2. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Wygraj torbę podróżną na koraliki”.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych zwycięzcy.
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Dane zwycięzcy będą udostępnione firmie kurierskiej DPD w celu realizacji procesu wysyłki nagrody.
 6. Dane będą przechowywane i mogą być przetwarzane przez czas prowadzenia przez organizatora działalności gospodarczej.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 8. W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.
 9.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

ZASADY UDZIAŁU, NAGRODY I GŁOSOWANIE 

 1.  Konkurs trwa od wtorku 10.08.2021 r. od 8:00 do piątku 13.08.2021 r. do godz. 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu pod postem konkursowym, dokąd zabrałabyś swoje koraliki w podróżnej torbie i co z nich stworzysz. 
 3. Opublikowane komentarze będą podlegały ocenie jury sklepu korallo.pl.
 4. Autor komentarza, który zostanie wybrany, otrzyma zestaw nagród: torbę podróżną marki Beadalon oraz pakiet korallowych gadżetów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 6. Zwycięzcą zostanie osoba, której pracę wybierze Jury, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu.
 7. Każda osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku zostawienia kilku komentarzy brany pod uwagę będzie z najwcześniejszą datą. 
 8. Posty edytowane nie będą brały udziału w konkursie.
 9. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z imieniem i nazwiskiem.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane we poniedziałek 16.08.2021 r. do godziny 12.00.
 12. Jury powołane przez organizatora wybierze pracę, której autor spełnił wszystkie warunki wymienione regulaminie.
 13. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 14. Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie i majątkowe.
 15. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec korallo.pl.
 16. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 17. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 4. Portal Facebook nie jest organizatorem konkursu, ani w żaden sposób nie sponsoruje tego konkursu.