Ostatnio mam problem z kończeniem zaczętych projektów. A nawet jak już coś zrobię, to mam problem ze zdjęciami. Pewnie to znacie 🙂 Stąd mam do Was pytanie: dopada Was czasem niemoc twórcza? Macie coś w planach, kupicie materiały, a potem one leżą, aż zapomnicie co chciałyście zrobić?

Mam w związku z tym propozycję. Zmotywujmy się nawzajem. Przyłączycie się do weekendowego tworzenia z Korallo? Zapewniam, że warto!

Dziś i jutro (piątek i sobota) deklarujecie, jaką biżuterię wykonacie przez weekend. W poniedziałek pokazujemy swoje prace. Wybierzemy jedną osobę, która otrzyma od nas zwycięski pakiet, w którego skład wchodzi: zastaw nowości – baza bransoletki z mosiądzu, zestaw kulek z kamieni naturalnych oraz kupon na zakupy z rabatem -20%. Więcej szczegółów w regulaminie.

To co, podejmiecie wyzwanie?

Do końca wyzwania pozostało:
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Weekendowe tworzenie z Korallo” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska „sklep Korallo” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „organizatorem”.
 2. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Weekendowe tworzenie z Korallo”.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora.
 5.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

NAGRODY I GŁOSOWANIE

 1.  Czas trwania konkursu : od 16.03.2018 od godz. 16:00 do 19.03.2018 do godz. 23:59.
 2. Konkurs jest dwuetapowy. Do otrzymania nagrody uprawnia wyłącznie wzięcie udziału w obu etapach. Pierwszy etap trwa: od 16.03.2018 od godz. 16:00 do 17.03.2018 do godz. 23:59. Drugi etap trwa od momentu opublikowania postu w dniu 19.03.2018 około godz. 9:00 do 23:59.
 3. Opublikowane komentarze będą podlegały ocenie jury sklepu korallo.pl
 4. Autor pracy, która zostanie wybrana otrzyma: bazę bransoletki z mosiądzu w kolorze srebrnym, zestaw kulek z kamieni naturalnych oraz kupon rabatowy -20% na zakupy w Korallo. Rabat jest jednorazowy. Kupon jest ważny do 30.04.2018 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dwuetapowy. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie można przesyłać w terminie od 16.03.2018 od godz. 16:00 do 17.03.2018 do godz. 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu udziału w terminie podanym w punkcie 1, wykonaniu zadeklarowanej biżuterii i opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym, umieszczonym na profilu facebookowym Korallo w poniedziałek, tj. 19.03.2018 r., zdjęcia swojej pracy (wykonanej dowolną techniką rękodzielniczą).
 3. Zdjęcie pracy należy umieścić w komentarzu do postu wskazanego w punkcie 2, w terminie do 19.03.2018 r. do godziny 23:59.
 4. Praca musi być nowa, wykonana w czasie trwania konkursu oraz zgodna z zadeklarowaną w komentarzu pod postem zgłoszeniowym.
 5. Zdjęcie pracy powinno być wyraźne, ostre, wykonane na w miarę możliwości jednolitym tle, tzn. na takim, które nie odwraca uwagi od fotografowanego przedmiotu. Zdjęcie powinno ukazywać całą pracę. Nie musi być to zdjęcie artystyczne/profesjonalne.
 6. Zwycięzcą zostanie osoba, której pracę wybierze Jury, biorąc pod uwagę zgodność pracy z zadeklarowaną, staranność wykonania pracy oraz zdjęcia.
 7. Edytowane odpowiedzi nie biorą udziału w konkursie.
 8. Każda osoba może udzielić tylko 1 odpowiedzi.
 9. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z imieniem i nazwiskiem.
 11. Wyniki konkursu będą opublikowane 20.03.2018 r. do godziny 16.00.
 12. Jury powołane przez organizatora wybierze pracę, której autor spełnił wszystkie warunki wymienione w punktach 1-3 regulaminu.
 13. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 14. Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie i majątkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.
 15. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec korallo.pl.
 16. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 17. Zgłoszenie fotografii pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika konkursu na stronie www Organizatora.
 18. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 4. Portal Facebook nie jest organizotorem konkursu, ani w żaden sposób nie sponsoruje tego konkursu.