Ostatnio mam problem z kończeniem zaczętych projektów. A nawet jak już coś zrobię, to mam problem ze zdjęciami. Pewnie to znacie 🙂 Stąd mam do Was pytanie: dopada Was czasem niemoc twórcza? Macie coś w planach, kupicie materiały, a potem one leżą, aż zapomnicie co chciałyście zrobić?

Mam w związku z tym propozycję. Zmotywujmy się nawzajem. Przyłączycie się do Weekendowego Tworzenia z Korallo? Zapewniam, że warto!

Dziś i jutro (piątek i sobota) deklarujecie, jaką biżuterię wykonacie/dokończycie przez weekend. W poniedziałek pokazujecie swoje prace. Wybierzemy jedną osobę, która otrzyma od nas zwycięski pakiet, w którego skład wchodzi:

 • pakiet nowości z oferty Korallo,
 • zestaw korallowych gadżetów,
 • kupon rabatowy -20% na zakupy w Korallo,
 • dyplom Mistrzyni Weekendowego Tworzenia.

Więcej szczegółów w regulaminie poniżej.

To co, podejmiecie wyzwanie?

Weekendowe Tworzenie z Korallo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Weekendowe tworzenie z Korallo” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska „sklep Korallo” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „organizatorem”.
 2. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Weekendowe tworzenie z Korallo”.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych zwycięzcy.
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Dane zwycięzcy będą udostępnione firmie kurierskiej DPD w celu realizacji procesu wysyłki nagrody.
 6. Dane będą przechowywane i mogą być przetwarzane przez czas prowadzenia przez organizatora działalności gospodarczej.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 8. W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.
 9.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

ZASADY UDZIAŁU, NAGRODY I GŁOSOWANIE – edycja 2019 rok

 1.  Konkurs jest cykliczny, powtarzany co tydzień. Czas trwania konkursu : od piątku do poniedziałku.
 2. Konkurs jest dwuetapowy. Do otrzymania nagrody uprawnia wyłącznie wzięcie udziału w obu etapach. Pierwszy etap trwa: od piątku od godz. 12:00 do soboty do godz. 23:59. Drugi etap trwa od momentu opublikowania postu w poniedziałek od około godz. 9:00 do 23:59.
 3. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu udziału w terminie podanym w punkcie 2, wykonaniu zadeklarowanej biżuterii i opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym, umieszczonym na profilu facebookowym Korallo w terminie podanym w punkcie 2 tej części regulaminu, zdjęcia swojej pracy (wykonanej dowolną techniką rękodzielniczą).
 4. Zdjęcie pracy należy umieścić w komentarzu do postu w terminie wskazanym w punkcie 2, jako drugi etap konkursu.
 5. Opublikowane komentarze będą podlegały ocenie jury sklepu korallo.pl.
 6. Autor pracy, która zostanie wybrana otrzyma zestaw nagród przewidziany dla danego tygodnia: kupon rabatowy -20% na zakupy w Korallo, pakiet korallowych gadżetów, dyplom Mistrzyni Weekendowego Tworzenia, pakiet nowości z oferty Korallo.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 8. Praca musi być nowa, wykonana w czasie trwania konkursu oraz zgodna z zadeklarowaną w komentarzu pod postem zgłoszeniowym.
 9. Zdjęcie pracy powinno być wyraźne, ostre, wykonane na w miarę możliwości jednolitym tle, tzn. na takim, które nie odwraca uwagi od fotografowanego przedmiotu. Zdjęcie powinno ukazywać całą pracę. Nie musi być to zdjęcie artystyczne/profesjonalne.
 10. Zwycięzcą zostanie osoba, której pracę wybierze Jury, biorąc pod uwagę zgodność pracy z zadeklarowaną, staranność wykonania pracy oraz zdjęcia.
 11. Edytowane odpowiedzi nie biorą udziału w konkursie.
 12. Każda osoba może udzielić dowolną ilość odpowiedzi.
 13. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 14. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z imieniem i nazwiskiem.
 15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane we wtorek do godziny 16.00.
 16. Jury powołane przez organizatora wybierze pracę, której autor spełnił wszystkie warunki wymienione w punktach 1-4 regulaminu.
 17. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 18. Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie i majątkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.
 19. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec korallo.pl.
 20. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 21. Zgłoszenie fotografii pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika konkursu na stronie www Organizatora.
 22. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 4. Portal Facebook nie jest organizatorem konkursu, ani w żaden sposób nie sponsoruje tego konkursu.