Szczegóły znajdziesz w poniższym regulaminie konkursu.

REGULAMIN ZABAWY  “Opisz okazję, otrzymaj biżuterię.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Opisz okazję, otrzymaj biżuterię. ” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Zadaniem Organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem zabawy.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia zabawy na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Wzięcie udziału wzabawie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osoby, która otrzyma biżuterię będą udostępnione firmie kurierskiej DPD w celu realizacji procesu wysyłki nagrody.
 7. Dane będą przechowywane i mogą być przetwarzane przez czas prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 9. Uczestnik w każdej chwili może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.
 10. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

II. ZASADY ZABAWY

 1. Zadanie polega na opisaniu w komentarzu okazji, na którą uczestnik chciałby założyć biżuterię prezentowaną na zdjęciu.
 2. Można udzielić tylko jednej odpowiedzi i nie można jej edytować.
 3. Edytowane posty nie będą brane pod uwagę w zabawie.

III. NAGRODA 

 1. Nagrodą w zabawie jest biżuteria prezentowana na zdjęciu na profilu sklepu Korallo na Instagramie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień.

3. Zwycięzca zostanie wybrany przez Jury Wewnętrzne, złożone z pracowników sklepu Korallo.

4. Oceniana będzie kreatywność i zgodność komentarza z tematem konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 4. Portal Facebook nie jest organizatorem konkursu, ani w żaden sposób nie sponsoruje tego konkursu.